Reklamačné podmienky

 1. Úvodné ustanovenie

1.1. Spoločnosť TSS Group a.s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, IČO: 36323551 je zodpovedná spoločnosť pre uvádzanie a distribúciu zabezpečovacích systémov pre vozidlá a motocykle značky Pandora na trh v Slovenskej republike.

1.2. Spoločnosť TSS Group a.s. poskytuje záruku na všetky autoalarmy, motoalarmy a imobilizéry značky Pandora, ktoré dováža a dodáva prostredníctvom svojich priamych obchodných partnerov. Uplatňovanie práv a zodpovednosť za vady výrobkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník), zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník), ako aj zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Pre posúdenie toho, ktorý z uvedených právnych predpisov je nutné na priebeh reklamačného procesu aplikovať je rozhodujúci druh zákazníka (podnikateľ – spotrebiteľ) a obsah konkrétneho záväzku.

 1. Záručná doba

2.1. Záručná doba na tovar, uvádzaný na trh v Slovenskej republike spoločnosťou TSS Group a.s. je rovnaká pre všetkých koncových zákazníkov a to 24 mesiacov.

2.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa zakúpenia výrobku konečným užívateľom, resp. od montáže výrobku. V tomto prípade je nutné okrem dokladu o nadobudnutí výrobku (doklad o kúpe, faktúra) doložiť tiež vyplnený záručný list s pečiatkou a dátumom predaja a montáže. V opačnom prípade sa má za to, že záručná doba začala plynúť zakúpením výrobku.

2.3. Záručnú dobu na samotnú inštaláciu a zodpovednosť za jej odborné inštalovanie preberá priamo montážny partner.

 1. Výluky z reklamácie

3.1. Ako reklamovateľné nemôžu byť uznané závady výrobkov ktoré vznikli :

 • mechanickým poškodením, neodborným nastavením a nesprávnou údržbou
 • neodbornou inštaláciou,
 • nekvalifikovaným zásahom do výrobku zo strany zákazníka
 • poškodením v dôsledku udalostí majúcich pôvod vo vyššej moci (napr. požiare, záplavy, zemetrasenie, víchrica, a pod.).

3.2. Za reklamovateľné ďalej nemožno považovať akékoľvek vady konkrétnych produktov, uvedených v odstavci 3.1. tohto článku, vzniknuté pred inštaláciou, v priebehu inštalácie, alebo po inštalácii, pokiaľ kupujúci o tejto vade vedel a pokiaľ bola na základe dohody so zákazníkom na tieto konkrétne vady tovaru poskytnutá zľava.

3.3. Nárok na uplatnenie záručného plnenia zaniká

 • pokiaľ nie je predložený originál daňového dokladu o nadobudnutí výrobku (doklad o kúpe, faktúra, zmluva o dielo a pod.)
 • pokiaľ nie je výrobok používaný s jeho určením, v súlade s návodom na používanie
 • pri zistení závady v dôsledku neodbornej montáže iným ako autorizovaným montážnym partnerom

3.4. Nárok na uplatnenie záručného plnenia z rozšírenej záruky, okrem dôvodov uvedených v 3.3, zaniká:

 • ak nie je originál záručného listu poriadne vyplnený dátumom predaja, podpisom a pečiatkou predajcu a súčasne dátumom, pečiatkou a podpisom zástupcu preškolenej montážnej firmy
 • ak je záručný list neúplný , alebo neoprávnene či dodatočne prepisovaný
 1. Uplatňovanie reklamácií

4.1. Obchodná spoločnosť TSS Group a.s. rieši reklamačné nároky vznesené iba zo strany jej priamych zmluvných montážnych partnerov na území Slovenskej republiky. Koneční užívatelia sú oprávnení vznášať svoje reklamačné nároky u predajcov, od ktorých výrobok zakúpili, alebo u montážnych firiem, ktoré im zaistili odbornú montáž výrobkov. Títo predajcovia (alebo montážne firmy) následne uplatnia reklamačné nároky prostredníctvom svojich obchodných partnerov u spoločnosti TSS Group a.s..

4.2. Spoločnosť TSS Group a.s. prijíma reklamácie iba od svojich zmluvných veľkoobchodných partnerov a to písomne na oficiálnu adresu spoločnosti. Každá reklamácia musí byť natoľko konkrétna, aby z nej bolo možné jednoznačne určiť charakter reklamovanej závady a na akom výrobku bola zistená.

4.3. Spoločnosť TSS Group a.s. si vyhradzuje právo odoprieť prijatie alebo vybavenie riadne uskutočnenej reklamácie záručnej závady, pokiaľ koncový zákazník nepreukáže riadne nadobudnutie reklamovaného výrobku.

4.4. Po nahlásení závady od svojho zmluvného partnera spoločnosť TSS Group a.s.. bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie.

4.5. Spoločnosť TSS Group a.s. sa zaväzuje bezodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie odstrániť každú riadne reklamovanú a uznanú závadu.

4.6. Každá reklamácia v rámci záruky musí obsahovať tieto základné minimálne údaje :

a. fotokópiu daňového dokladu o nadobudnutí výrobku od koncového zákazníka, ktorý reklamáciu uplatňuje,
b. kontaktné údaje na koncového zákazníka, ktorý reklamáciu uplatnil,
c. model vozidla, motocykla, kde bol reklamovaný výrobok nainštalovaný,
d. kedy koncový zákazník právo reklamácie (záručnú závadu) uplatnil,
e. aká závada a na akom výrobku Pandora je predmetom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požadoval.

4.7. Ak bude zistené, že uvedená závada nie je závadou reklamovateľnou (záručnou), je spoločnosť TSS Group a.s. oprávnená požadovať akékoľvek účelovo vynaložené náklady spojené s vybavovaním neoprávnenej reklamácie (najmä náklady na vyhotovenie eventuálnych znaleckých posudkov, poštovné, správne a súdne poplatky a podobne).

 1. Záverečné ustanovenia

5.1. Tieto záručné a reklamačné podmienky spoločnosti TSS Group a.s. sú platné pre akékoľvek zmluvné vzťahy, ktoré budú uzatvorené od 1.1.2018.

5.2. Tieto záručné a reklamačné podmienky sú záväzne na území Slovenskej republiky pre všetkých priamych obchodných partnerov spoločnosti TSS Group a.s.. Počínajúc dňom ich účinnosti zanikajú pre zmluvné vzťahy uzatvorené od 1.1.2018 akékoľvek predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti uplatňované a dodržované pri vybavovaní reklamácií, ak nie sú súčasťou riadne uzatvorených zmlúv medzi zákazníkom a spoločnosťou TSS Group a.s..

5.3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto záručných podmienok je záručný list.

Zaujala Vás Pandora Alarm?

Pripravíme Vám nezáväznú cenovú ponuku na mieru.

Zaujala Vás Pandora Alarm?

Pripravíme Vám nezáväznú cenovú ponuku na mieru.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Porovnávač
Porovnávač ×
Let's Compare! Continue shopping